3. októbra 2016

Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov:

  • predávajúci je prevádzkovateľ internetového portálu www.zatretinu.bezmapy.com ako podstránky hlavného portálu www.bezmapy.com
  • kupujúci (zákazník, spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  • kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom portálu a e-mailovej komunikácie. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.
  • tovar sú produkty alebo služby v ponuke internetového portálu  www.zatretinu.bezmapy.com
  • objednávka je kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia na webovej stránke www.zatretinu.bezmapy.com. Tieto podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Ing. Milan Bardún, Cyprichova 52, 831 53, Bratislava, IČO: 503 154 80. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

2. Objednávka

Objednávkou prijímate, že akékoľvek použitie informácií z týchto materiálov nezaručujú úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V týchto materiáloch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Kupujúci si objednáva vybranú službu vyplnením elektronického formulára objednávky. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednanú službu a kupujúci sa zaväzuje uhradiť jej kúpnu cenu dohodnutou formou.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

Odoslaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3. Cenník

Cena za objednaný produkt je uvedená na webovej stránke www.zatretinu.bezmapy.com a takisto v objednávkovom formulári. Na základe objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení služby. Faktúra bude kupujúcemu odoslaná na zadaný email do 48 hodín v prípade pracovného dňa. V prípade, že kupujúci vykoná objednávku cez víkend/sviatok, faktúra mu bude doručená najbližší pracovný deň.

V prípade platby bankovým prevodom bude kupujúcemu najskôr vystavená faktúra, kde e-book dostane v emaile po prijatí úhrady na účet.

4. Dodacie podmienky

Kupujúci, ktorý riadne uhradí všetky záväzky voči predávajúcemu, získa obratom informácie k zakúpenému produktu prostredníctvom e-mailu a linku na stiahnutie e-booku. Po zaplatení cez službu Pay Pal bude kupujúcemu sprístupnený odkaz na stiahnutie e-booku „Ja cestujem za tretinu“. Tento odkaz nájde aj v potvrdzujúcom emaile.

V prípade, že kupujúci vykoná objednávku cez víkend/sviatok, produkt mu bude doručená najbližší pracovný deň po prijatí úhrady na účet.

5. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci na základe zákona č.102/2014 Z.z. §6 písm. a) a §7  písm. l) o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, stráca právo na odstúpenie od zmluvy, nakoľko sa jedná o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Osobné údaje partnera sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.. Údaje, ktoré zadávate v prihláške sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami. Osobné dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám. Zároveň kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 10. 2016. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Posledná zmena: v Bratislave, dňa 1.10.2016